Fishing Area

The Territory

The Fishing Area "High Western Rhodopes: Batak- Devin- Dospat" is:
 • the only inland fishing area in Bulgaria
 • located in the southwestern Rhodopes along the Greek border
 • an alpine territory ranging from 700 to 1300 meters above sea level 
 • an area of 1551,15 км2 and it is comprised of the entire territories of the municipalities of Batak, Devin, and Dospat, including the adjoining bodies of water and 28, 273 residents
 • an area with a low population density - 18.2 people/км2
 Environment and Biodiversity 
 
Main characteristics:
 • a high relative share of protected natural habitats (over 75% of the territory) which include:
  • 4 reservoirs("Beglika", "Dypkata") and 37 protected areas and sites
  • 3 protected zones through "Natura 2000" (ЗЗ „Western Rhodopes”, ЗЗ „Persenek” и ЗЗ „Trigrad-Mursalitsa”) and one important ornithological site that is home to 230 species of birds (2/3 of which are hibernating), over 30 species of high value butterflies, and 2 endangered fish species 
 • habitats of specific animal species, among which are:
  • mammals- deer, wild goats, brown bear, wild cats, and otters
  • birds - grouse, owls, three toed woodpeckers
  • butterflies - Red Apollo and Orpheus Copper
 • forests, occupying 3/4 of the total territory (a high proportion of which has high conservation value), dominated by conifers, the most common of which are white pine and fir
 • unique natural phenomena (caves, gorges, waterfalls, and beautiful rivers) - the most famous of these are the Trigrad gorge, the Devin canyon river, the Devil's Throat Cave, the Vucha, Devinska, and Dospatska rivers, and the Chairite lakes
Water Ecosystems
 
The Fisheries Area: 
 • has ideal conditions for aquaculture farms that raise fish, and for sport fishing:
  • basin farms in rivers with suitable waterways
  • containment farms in reservoirs
 • has an entire water ecosystem area (reservoirs, rivers, wetlands, and streams) of 6406 hectares (4% of the total region)
 • has a high concentration of reservoirs (11 reservoirs), some of which are among the largest in Bulgaria (Batak, Big and Small Beglik, Vucha, Jenerva, Dospat, Karaja Dere, Teshel, Toshkov Chark, Tsankov Kamuk, Shiroka Polyana) 
 • includes two of the four hydroelectric power plants in Bulgaria -- "Dospat-Vucha" and "Batak Hydroelectric" (using water from 9 of the territory's reservoirs)"
Икономически профил

Основни характеристики: 

 • общини, определени като „селски изостанали райони”
 • слабо икономическо развитие - нисък брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност (територията е част от Южен централен район, който е сред петте най-бедни региона в ЕС с БВП, равен на едва 27% от средния за ЕС)
 • високо ниво на безработица (почти два пъти по-високо от това в България) и нисък относителен дял на заетост
 • водеща роля на първичния икономически сектор (основно енергетика и дърводобив), следван от вторичният (основно дървопреработване, хранително-вкусова промишленост, текстилна и обувна промишленост) и слабо развит третичен сектор (основно публични услуги и развиващ се туризъм и екотуризъм)
 • традиционен поминък, свързан с планинско земеделие (основно отглеждане на тютюн, картофопроизводство и планинско животновъдство)

Аквакултури  

Рибарската област „Високи Западни Родопи“ е с:
 • традиционно развито производство на аквакултури – първите рибовъдни пъстървови стопанства са създадени през 70те години на XXти век.
 • отглеждане предимно на студенолюбиви видове и основно дъгова пъстърва, както и в малки количества на балканска пъстърва, шаран, сом и сивен
 • лидерска позиция в производството на пъстърва в страната в момента (отглежда се почти цялото количество дъгова пъстърва), което от своя страна е почти половината от производството на аквакултури
 • произведени над 2200 тона риба през 2010 г. (по официални данни).
 • 13 фирми в сектор „Рибарство и аквакултури” (8 извършват дейност, а 5 са в процес на подготовка за стартиране към 2012 г.):
  • 2 сладководни садкови стопанства оперират, а 5 са в процес на изграждане
  • 8 рибовъдни стопанства канален тип отглеждат (основно) дъгова пъстърва за консумация
  • 2 преработвателни предприятия за риба и рибни продукти
  • общата водна площ използвана за отглеждане на риба е 8 834 ха.
  • 3 ферми за производството на зарибителен материал, включително и на балканска пъстърва.
 • осигурени над 200 работни места в сектор „Рибарство и аквакултури”

 

Риболовен и екотуризъм

Рибарската област е:
 • с вечно зелените борови гори, високопланинските реки и язовири, рибарската област е утвърдена национална дестинация за любителски и спортен риболов с:
  • около 300 000 еднодневни посещения годишно, свързани с любителски риболов 
  • възможности за улов на пъстърва, костур, кефал, шаран, уклей
  • поставен Световен рекорд за улов на балканска пъстърва в язовир „Малък Беглик" през 1980 г. (тегло 11.1 кг и дължина 97 см)
  • традиции в провеждане на републикански и световни първенства по улов на пъстърва
  • условия за съчетаване на любителски риболов с екотуризъм и планинско бивакуване
 • с развиващ се сектор на туризма, включително и в сферата на екотуризма
Наследство
 
Основни характеристики:
 • етнически и религиозни общности със специфична етнокултура и „живо наследство”, свързани с ценности като трудолюбие и гостоприемство
 • културна идентичност, основана на общи исторически периоди в развитието и сходство в начина на живот и традициите
 • автентичен фолклор, запазен в някои родопски села (като Грохотно, Гьоврен, Триград, Кестен)
 • традиции в провеждането на фестивали и събори, свързани с живото наследство на Родопите (в Доспат, Триград) и с хармоничното общуване с природата (Беглика Фест)
 • местни кулинарни специалитети, включващи като продукти пъстървова риба и родопски картофи
 • наличие на исторически обекти с национална значимост (Църква-костница „Света Неделя“ и Исторически музей в Батак)

 

Карта на Рибарска област "Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат"
Карта на яз. "Доспат"
Карта на яз."Въча"
 

Calendar

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Регистрация/Вход