ПЕТ НОВИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“

Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ подписа пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) към Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Договорите са сключени със Сдружение „Аяна“, Община Девин, Община Доспат, Сдружение „Здравец“ и Клуб „Разкривай и Развивай“.

Чрез реализирането на договорите ще се повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Проектното предложение на Сдружение „Аяна“ е на стойност 141 013,00 лева. Планираните проектни дейности предвиждат подобряване на условията за въдичарство чрез изграждане на дребномащабна инфраструктура – рибарски заслони, беседка и специализирана платформа за риболов, която ще бъде разположена по крайбрежието на язовир Широка поляна, в района на Батак.

Проектното предложение на Община Девин е на стойност 146 678,94 лева. Чрез проекта се предвижда обособяване на крайречна алея, разположена покрай река Девинска с обособяване на няколко къта за отдих и наблюдение към реката с пейки. С обособяването на кътовете за наблюдение покрай р.Девинска се цели развитието и облагородяването на района като алтернатива на стандартния масов туризъм и рационално използване на потенциала на региона и природните дадености.

Проектното предложение на Община Доспат включва изграждане на информационна инфраструктура за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в общината – дигитализирана информация, посредством външен LED дисплей, поставен в метална рамка, инфо точки, указателни табели и други, които да информират туристите за подходящите места за риболов, условия за риболов и др.информация, свързана с природните ресурси на територията.Проектът е на стойност 121 744,60 лева.

Проектното предложение на Сдружение „Здравец“ е с одобрена стойност 138 948,04 лева.За да привлече интереса на туристите и разнообрази предоставяните услуги, бенефициента предвижда изграждане на посетителски трансграничен център за информация и предприемачество. Информационният център ще бъде разположен в с.Триград, община Девин и ще представя историята на рибарството и въдичарството, ще подпомага местните и/или съществуващи малки и средни предприятия в предприемачеството в сектор Рибарство, чрез информация, бизнес консултации, обучение и др.

Във фокусът на проектните дейности на проектното предложение на Клуб „Разкривай и Развивай“ ще бъдат поставени изискванията на туроператорите за промоционални кампании, маркетинг и реклама. Ще бъде продуцирана мозайка от няколко научно-популярни клипове, представящи рибарските общности, населените места и културно-историческите забележителности на Рибарската територия. Проектът е на стойност 116 170,00 лева.

Одобрените проекти са на обща стойност 664 554,58 лв. и се финансират по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020), в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“,мярка 7.1.

ПЕТ НОВИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“
22/04/2021
 

Календар

П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход