Започна реализирането на Стратегия за местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“

На 18.04.2011 г.Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на официално признатата Местна инициативна рибарска група (МИРГ „Високи Западни Родопи:
Батак – Девин – Доспат“). Договорът е за изпълнение за Местна стратегия за развитие(МСР) по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”(ОПРСР).
Бюджета за изпълнение на МСР възлиза на 7 031 607 лв. и срокът за изпълнение на стратегията е до 31.12.2013 г. На основата на местно публично-частно партньорство МИРГ ще реализира и управлява МСР 2011-2013 г. със следните стратегически цели:
-          Устойчиво развитие на Рибарската област(РО) чрез добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура и разнообразяване на икономическите дейностите с развитие на риболовен туризъм;
-          Използване на нови и опазващи/съхраняващи околната среда оборудване и технологии в сектор „Аквакултури” за производство, преработка и продажба на риба, които осигуряват добавяне на стойност към сектора и (РО), както и подобряват вертикалните връзки и интеграцията във веригата производство-продажби;
-          Развиване на РО като атрактивна дестинация за риболовен туризъм и специално за улов на (балканска) пъстърва, предлагаща ориентирани към потребителите туристически услуги с висока добавена стойност за територията;
-          Подобряване качеството на околната среда в РО на основата на възстановяване и опазване на биоразнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми;
Изпълнението на стратегията и постигането на нейните цели ще става чрез реализиране на местни проекти, които са предложени индикативно в самата стратегия.Изпълнители на тези проекти са всички потенциални кандидати за финансова и методическа подкрепа по стратегията, а именно:
  • представители на публичния сектор - общини, училища, музеи и др.;
  • представители на гражданския сектор - неправителствени организации(НПО), неформални организации;
  • представители на бизнес сектора - юридически лица заети в сектор "Рибарство"
20/04/2011
 

Календар

П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход