Местна стратегия за развитие

Визия на РО „Високи Западни Родопи“ (Батак – Девин – Доспат)

МИРГ цели към 2020 г. чрез реализиране и подкрепа на взаимообвързани проекти и дейности, рибарска област Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ да бъде икономически развиваща се, вътрешнотериториална високопланинска територия, специализирана в производство на пъстърва и водеща дестинация в България за улов на пъстърва на основата на синергия между:
o   устойчиво използване на уникалните природни характеристики на територията;
o   възстановяване и опазване на биоразнообразието на ихтиофауната в естествени и изкуствени водни екосистеми;
o   производство и преработка на пъстърва с добавена стойност за сектора и рибарската област;
o   свързаното с това развитие на риболовен туризъм с висока добавена стойност за територията;
 
Обща цел за 2020 г.:
Устойчиво развитие на рибарската област чрез добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура и разнообразяване на икономическите дейностите с развитие на риболовен туризъм
 
Стратегически цели на МСР 
В периода до 2015 г. МСР поставя следните стратегически цели и очаква постигането на следните основни резултати:
 
Стратегическа цел 1:
 
Сектор „Аквакултури” в РО ще използва нови и опазващи околната среда оборудване и технологии за производство, преработка и продажба на риба, които осигуряват добавяне на стойност към сектора и РО, както и подобряват вертикалните връзки и интеграцията във веригата производство-продажби
Специфични цели:
 
- Създаване или модернизиране на условията малки и средни предприятия за производство, преработка или продажба на риба;
- Въвеждане на нови продукти в производството, преработката или продажбата на риба
Основни измерими индикатори за постигане на целите:
1.    Обучени хора за работа с нововъведени оборудване, техника, процеси
2.    Осигурена заетост
 
Стратегическа цел 2:
 
РО е развиваща се атрактивна дестинация за риболовен туризъм и специално за улов на (балканска) пъстърва, предлагаща ориентирани към потребителите туристически услуги с висока добавена стойност за територията
Специфични цели и очаквани резултати:
 
- Създаване или модернизиране на туристически продукти и услуги, свързани с риболовен туризъм и рибарството
- Интегриране на риболовния туризъм в РО в еко-туристически продукти и местни икономически дейности
- Осигуряване на заетост чрез риболовния туризъм
- Консумирането на рибни продукти в територията като
    ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в РО
Основни индикатори:
 
1.       Обучени хора за разработване и прилагане на нови услуги и продукти в сферата на риболовния туризъм
2.       Осигурена заетост
 
Стратегическа цел 3:
 
Подобряване на качество на околната среда на основата на възстановяване и опазване на биоразнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми
Специфични цели:
 
- Риболовният туризъм в РО е интегриран в еко-туристически продукти и местното икономическо развитие и подобряване на хоризонталните връзки в сектор „Туризъм”
Основни индикатори:
 
1.       Обучени - 30 души
2.       Осигурена заетост за 23 души
 
Стратегическа цел 4:
 
Развитието на РО се планира и управлява на основата на ефективно функциониращо публично-частно партньорство между трите сектора и организациите, опериращи на територията на трите общини чрез повишаване на местния организационен и човешки капацитет
Специфични цели:
 
- Функционираща мрежа в рамките на сектор „Рибарство” и в сектор „Туризъм”
- Екипът на МИРГ и членове на УС управляват ефективно МСР на основата на повишена компетентност
Основни индикатори:
 
1.       Разработени планове – 3
2.       Партньорства – 8
3.       Проекти на принципа на публично-частно партньорство - 5
 
Стрaтегически теми
 
Основен акцент в подкрепяните за финансиране проектни предложения за реализиране на общата териториална стратегия МИРГ ще очаква да бъде поставян на една или повече от следните стратегически теми:
 
  • Създаване на механизми за възстановяване, съхранение и развитие на биоразнообразието в ихтиофауната и специално по отношение на семейство пъстървови и балканска пъстърва.
В рамките на цялата стратегия МИРГ търси да създаде, промотира и наложи Родопската пъстърва (и по-специално Балканската пъстърва) като специфичен, качествен и уникален продукт за РО. В тази връзка ще се търсят и подкрепят с финансиране дейности, свързани с нейното производство, преработка и основно с риболовния туризъм.
 
  • Изграждане на общ териториален имидж на база на общи продукти и обща информационна инфраструктура
В рамките на действията си и проектите, които ще финансира, МИРГ цели да изгради имидж на територията като цялостна туристическа дестинация, която потенциалните туристи свързват с наличието на чисти язовири, възможност за риболов и други преживявания в близост до природата и възможност за интегриран и лесен достъп до информация (на едно място) за наличните възможности. МИРГ очаква интегирането на специфични дейности за организиране и предоставяне на информацията в рамките на всеки реализиран проект свързан с възможности за туристи.
 
  • Създаване на механизми за устойчиво управление и споделяне на собствеността”/разпределение на отговорностите относно развитието на РО и развитие на ефективни публично-частни партньорства
Във връзка с наличието на множество „участници” и „собственици” по отношение на управление и контрол на основните ресурси в територията, ще се ттърсят развитие на публично частни партньорства които да водят до активно управление на тези ресурси и генериране на доход за територията от ползването им.
 
 
Приоритетни дейности
 
  • Добавяне на стойност към продукти от риболов и аквакултура и тяхното разнообразяване, свързани с имиджа на територията и скъсяване на пътя до продажбата им чрез технологии, които щадят околната среда
Дейности и проекти за съхраняване и подобряване на производствения потенциал и добавяне на стойност за осигуряване на технологии и капацитет за преработка, съхранение, маркетинг и продажба на такива продукти.

  • Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията
Дейности за осигуряване за съоръжения и инфраструктура за съхраняване на естествения път на пъстървата, дейности за осигуряване на информация и маркетинг за втзможности за риболовен туризъм, изграждане на помощна инфраструктура за добри условия за престой, транспортен и пешеходен туирзъм,  дейности за почистване и осигуряване на възможности за любителски риболов чрез изчистване на цъфтежа и провеждане на състезания и събития, които привличат голям брой външни посетители
 
  • Ограничаване и намаляване на замърсяване от производството на аквакултури
МИРГ ще подкрепи дейности за прилагането на технологии, свързани с пречистване с цел съхраняване на водните ресурси и биоразнообразието в тях
 
  • Разработване на специфични туристически услуги и разширяване на потреблението на продукти от риболов и акавакултури в територията от жители на територията и външни потребители

МИРГ ще финансира дейности за идентифициране и предлагане на специфична рибна кухня (например създаването на рибен ресторант) и разширяването на менюто в ресторанти в територията, организиране на тържище и необходимата за това инфраструктура за директна продажба.

 

изтеглете оттук Документ с пояснителни бележки за основни термини и изрази, използвани в Местната стратегия за развитие.

 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Покани и документи

  • Заглавие
  • Заглавие
  • Заглавие

Регистрация/Вход