Fishing and Eco Tourism

 
SHORT PRESENTATION ON THE RESERVOIRS OF THE FISHERIES AREA AND THE ACTIVITIES THAT CAN BE FINANCED THROUGH THE LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY OF FLAG "HIGH WESTERN RHODOPES" 

 

Reservoir Dospat- Found in the Western Rhodopes next to the town of Dospat, Reservoir Dospat has an area of 18.3 km² and is at an altitude of 1200 meters.  Built on the Dospatska River in 1969, the reservoir is rich with fish.  Carp, brook trout, chubb, perch, rudd and bream can be caught in it.  The reservoir is 19 km long and 3 km wide.  Different types of fishing are practiced, including fly fishing and bait fishing.  Reservoir Dospat is one of the largest and most beautiful water systems in the country.   Along with its economic importance, the reservoir is an exceptionally suitable base for the development of sport fishing and other forms of tourism.  The large attraction of the reservoir is the services offered there, including boats and water sports.  The reservoir can also provide opportunities for surfing, rowing, sailing, and water skiing.  The Dospat region has excellent conditions for fishing, hunting, water sports, yacht cruising, eco-sports, skiing, and cultural attractions, among other things. 
 
ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:
 
Изграждане плажна структура с достъп на инвалиди, поставяне на указателни табели;Изграждане на къмпинг с прилежаща инфраструктура и достъп до водата; Изграждане на туристическа инфраструктура, като маркиране и картиране на маршрути и места за бивакуване, обособяване на места за изхвърляне на отпадъци, беседки и т.н.Изграждане на инфраструктура за достъп до водата, безопасно влизане и излизане от водата, паркинги, тоалетни и места за събиране на отпадъци около водоема;Изграждане на електронна система за видео наблюдение на язовира с цел предпазване от бракониерство;Изграждане на туристически информационен център в близост до водата и много др.
Необходимо е цялостно проучване на водоема с цел определяне на основния вид риба и съпътстващи видове за пълно оползотворяване на естествената храна, без да бъде конкуриран основния вид.Въз основа на преценките за пригодността на водоема ще се определят нормите за зарибяване в брой на декар водна площ, ще се планират необходимите мероприятия за естествената рибопродуктивност на водоема, а именно разораване и засяване на плитките и крайбрежните зони с фуражни смески, борба с нежеланата водна растителност, начини и по кое време; Поставяне на изкуствени мръстилища, намаляване на малоценната риба, почистване на дъното на водоема/от метални конструкции и др.,ако има/.Необходимо е проучване на естествената рибопродуктивност на водоема , трябва да се проучи и биогенният капацитет, от който до голяма степен зависи развитието на хранителната база за рибите.Необходимо е и проучване на физикохимичните показатели на водата.
 
р.Доспатска – Реката извира под „Розов връх“ и е разположена в най-западните части на Родопите.След язовирната стена реката навлиза в долинното разширение около с.Барутин, където рязко променя посоката си в югозападна посока и напуска пределите на страната.В реката се среща балканска пъстърва, мряна, речен кефал, а преди построяването на язовир Тисаврос се е срещала и европейска змиорка. Има условия за любителски риболов. Реката е лесно достъпна, но отсечката, която е дълга около 2 км. в долното течение на реката преди вливането и в Осинска река е трудно достъпна, поради скалист терен и обрастване с храсти и дървета.

 

яз.Въча  - Намира се в Южна България, по поречието на р. Въча, на границата между област Пловдив, област Смолян и област Пазарджик и е част от каскадата Доспат-Въча. Язовирната му   стена е висока 144,5 м. и е дълъг 11 км.В язовира има голяма разнообразие от риба – бял амур, платика, бяла риба, бабушка, каракуда, кефал, костур, сом, уклей, слънчева риба, шаран, червеноперка и щука.Богатите рибни запаси превръщат язовира в подходяща туристическа дестинация за спортен риболов. Водоемът е с изключително стръмни брегове, които предлагат много малко удобни за риболов места. От няколко години във водите на водоема има изградени пъстървови садки.В яз. Въча има голям брой понтони. Язовирът е тесен, труден и изключително стръмен. Преобладаващият риболов тук е предимно на плувка по обясними причини, а и поради факта, че на определени места дъното на водоема изобилства със стари дървета, заляти при завиряването на водоема. Въпросният язовир е един от старите язовири изградени в България. Поради тази причина, а така също и поради големите дълбочини възпрепятстващи мрежарите, във водите на последния има множество трофейни риби, които са изключително трудни. Липсват добри места за лагеруване, удобни места за риболов, достъпът до язовира на много места е труден, няма достатъчно табели.
 
яз.Цанков камък - Най-големият язовир, строен в България от средата на 80-те години.Цанков камък представлява язовир и водноелектрическа централа на реките Въча и Гашня, част е от каскадата Доспат-Въча и се намира непосредствено до град Девин и близо до с.Михалково.Язовирната стена е висока 130,5 м., а дължината на язовира е 15 км.Язовирът е зарибен през 2011г. с 15 хил. едногодишни шарани, срещат се още и балканска пъстърва, черна мряна и дъгова пъстърва.Подходящ е за каране на лодки и кану-каяк.
 
 
ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:
 
Създаване на зона за отдих и високопланински риболовен туризъм; създаване на база за риболовен туризъм; създаване на зона за атракции и отдих на брега на язовира; проучване и съхранение на биоразнообразието и водите на язовира; създаване на маршрути за наблюдение покрай защитените територии, изграждане на екопътеки за улесняване на достъпа до язовира; закупуване на лодки и каяци и изграждане на пристан за тях; разработване и реализиране на нови туристически продукти; провеждане на обучения, маркетинг и реклама, развитие на водни спортове и организиране на спортни прояви, празници и събития; Проучване на естествената рибопродуктивност на водоема , трябва да се проучи и биогенният капацитет, от който до голяма степен зависи развитието на хранителната база за рибите.Необходимо е и проучване на физикохимичните показатели на водата.Мониторинг/измерване, наблюдение и оценка на състоянието/ на водите на язовира.
 
р.Девинска - Каньонът на Девинска река представлява една от най-добре запазените еко системи в българските планини. Дълбочината му е над 900 м. и е покрит с изключително разнообразни растителни видове. Отсечката на реката, която е на 2 км. от Девин и се стопанисва от ДЛС „Извора“ има изградена туристическа инфраструктура и развит риболовен туризъм.Основен вид риба, която се среща в реката е балканска и американска пъстърва.На река Девинска има наличие на много изкуствени бентове, които са четири на брой, но възпрепятстват естествената миграция на рибите.Три са на територията на община Девин и един на територията на община Батак, близо до Кемеров мост.
 
ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:
 
Изграждане на рибни проходи, позволяващи осъществяване на миграции на рибите.
 
яз.Тешел- Тешел е язовир на р.Буйновска и е изравнител построен през 1984г.В язовира се среща червеноперка, костур и шаран.Поради постоянната промяна на нивото на водата и ниската температура на водата обаче рибата не е много активна.Площта му е 100 дка.В момента основният вид риба е шаранът. Но поради липса на водна растителност, няма условия за неговото размножаване поради което шарана не се размножава по естествен път.
 
ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:
 
Необходимо е изграждане на изкуствени мръстилища/подходящи места за размножаване/ за шаран от чимове.

 
яз.Батак - Разположен е в Западните Родопи, област Пазарджик. Намира се на 4 км. от град Батак и на 12 км. от Велинград. Неговата площ е 22 км². Предпочитано място е за почивка на планина с възможност за риболов целогодишно. На западния бряг на язовира се намира планинският курорт Цигов чарк. Във водите на язовир Батак се срещат костур, кефал, червеноперка, шаран, толстолоб, уклей, слънчева риба. Начина по -който местните ловят рибата там е предимно от лодка или на някое място на отсрещния бряг. В района на язовира има изградена инфраструктура, която непрекъснато се разширява и обновява, но не са достатъчно развити водните спортове и предлагането на алтернативен туризъм.Липсват обозначени площадки за разпъване на палатки, обезопасени огнища, механизъм за събиране и извозване на отпадъците.
 
ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:
 
Закупуване на лодки, кану-каяк, водни колела и др. за развитие на водния спорт и предлагането му като алтернативен туризъм. Създаване на специални площадки за разпъване на палатки, поставяне на указателни табели.
 
 
яз.Широка поляна – Язовирът се намира на около 30 км. от Батак, по пътя към Доспат.Надморската му височина е 1 500 метра и формата му е уникална.Той привлича много посетители и спортни риболовци, поради наличието на различни видове риба като пъстърва,  костур, шаран, кефал и червеноперка.
 
 
ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:
 
Създаване на зона за атракции и отдих на брега на язовира; проучване и съхранение на биоразнообразието и водите на язовира; създаване на маршрути за наблюдение покрай защитените територии;изграждане на екопътеки за улесняване на достъпа до язовира; закупуване на лодки и каяци и изграждане на пристан за тях; разработване и реализиране на нови туристически продукти.
 
 
 
яз.Дженевра – Намира се близо до яз. Широка поляна.Рибарите в него могат да се насладят на добър улов на шаран, бял амур, каракуда  бабушка кефал.
 
 
 
 
 
яз.Малък Беглик  - Беглика е малък язовир разположен в Западните Родопи срещу язовир Голям Беглик.Той служи като помощен язовир на големия Беглик и е част от каскадата Батак. В този язовир любителите на риболов могат да се насладят на улова на пъстърва, костур бабушка, каленик, каракуда, шаран.
 
 
 
яз.Голям Беглик - Язовирът се намира в резервата Беглика. Построен е през 1951 и е с площ 4 125 км2 Наличието на балканска пъстърва,  бабушка, кефал, червеноперка, костур и шаран в язовира е предпоставка за развитието на любителски риболов и за развитие на риболовния туризъм.Язовирът предлага чудесни условия  за отдих и пикник.Интересното за този язовир и за любителите на подземния свят е, че в язовира има малки островчета, на един от които има
пещера и до нея може да се стигне само с лодка.
 
 
 
яз.Тошков чарк - Язовирът е малък водоем, който се намира близо до язовир Голям Беглик. Язовирът предлага удобни места за къмпингуване и в него може да се улови пъстърва, шаран, каракуда, костур и червеноперка.
 
ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:
 
Поставяне на  указателни табели покрай всички язовири с информация за тяхното местоположение, каква риба се среща и други интересни факти.
 
 
 
 
 
Забранените рибостопански обекти или зони от тях за спортен риболов през 2012г. и заповедта за забрана може да видите  ТУК.
 

Calendar

«  

May

  »
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Регистрация/Вход