ШЕСТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ РИБАРСКИ СТОПАНСТВА И ТУРИЗМА, В ПОЛЗА НА МАЛКИ РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН – ДОСПАТ

На 14 октомври 2019 година, в 17.00 часа приключи първият прием на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.012 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ РИБАРСКИ СТОПАНСТВА И ТУРИЗМА, В ПОЛЗА НА МАЛКИ РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ”, мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности ” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (СВОМР на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за подбор на проекти по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ е 1 150 000,00 лева, съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (СВОМР на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“).

Подадени са общо 6 проектни предложения, на обща стойност 688 059,32 лв., от които 654 124,14 лева е исканата безвъзмездна финансова помощ. Наличният бюджет по процедурата е 495 875,86 лева.

В момента постъпилите проектни предложения се оценяват от Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/, която следва да приключи своята работа в срок до 10 ноември 2019 г.

След като МИРГ извърши подбора на проектните предложения в рамките на своята компетентност, Управляващия орган (УО) на ПМДР провежда процедура чрез подбор на проектни предложения, която включва оценяване на всяко проектно предложение, съответно: оценка на административното съответствие и допустимостта, техническа и финансова оценка.

01/11/2019
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход