Рибарска област

На територията на Рибарската област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ има общо 13 фирми в сектор „Рибарство и аквакултури“ , като 8 от тях извършват дейност, а 5 са в процес на подготовка за стартиране през 2012г.
От тези, които извършват дейност на територията, 8 са рибовъдни стопанства с канален тип, които отглеждат основно дъгова пъстърва за консумация, балканска пъстърва, шаран и сом. Фермите, които произвеждат зарибителен материал, включително балканска и дъгова пъстърва са общо 3. Има и още 2 преработвателни предприятия за риба и рибни продукти и 2 опериращи сладководни садкови стопанства.
По официални данни през 2010г. са произведени над 2 200 тона риба.
 
Видове риби разпространени на територията на Рибарската област Батак-Девин-Доспат със стопанско значение и обект на любителски риболов
 
РЕЧНА ПЪСТЪРВА (Salmo trutta morpha fario L.) 
Тя е типична студеноводна риба и се среща във високопланинските езера и потоци със студена-бистра и прозрачна вода. Тези условия и силната проточност на водата влияят положително върху нейното развитие и размножаване.Разпространена е в горните течения на реките в Западна и Средна Стара планина, в Западна Средна гора, Рила, Пирин, Осогово, Витоша, Западните и Средните Родопи, Странджа, във високопланинските езера на Рила и Пирин.Речната пъстърва се храни с дънни организми, червеи, мекотели, ракообразни, ларви на насекоми, дребни земноводни и рибки.Лови ниско летящите и паднали върху водната повърхност ципокрили насекоми.
Полови зрели са на 3-4 годишна възраст.За размножаване през есента  извършват миграция към горните части на реките.В уловите преобладават риби с размери 20-40 cm. и маса 0,2-0,8 kg.По-рядко и то в планинските язовири се ловят екземпляри с дължина над 70 cm. и маса 6-7 kg .През 1980г. в яз. „Малък Беглик“ е уловена речна пъстърва с рекордни за страната ни 11,1 kg, и дължина 97 cm.,  но може да достигне размери 100 cm. и тегло 20 kg.
Минимални размери за улов според ЗРА – 23 cm.
 
 ДЪГОВА ПЪСТЪРВА  (Oncorhynchus mykiss Val.)
Внесена е от Северна Америка в Европа през 1882г. В България се развъжда от 1926г.Предпочита чисти, хладни течащи води, но понася и температурни стойности до 25С, което и дава възможност да живее във водни басейни на по-малка надморска височина и по-ниско съдържание на кислород.Размножава се през март-април, като образува брачни двойки и извършва миграция към горните части на реките.Храни се основно с дънни безгръбначни и попаднали отвън насекоми, а понякога и с дребни рибки.При добри условия в язовири и ферми надхвърля 10kg. маса, но заложбите й са за размери до 120 cm и маса 25 kg.

Минимални размери за улов според ЗРА –22 cm
 
СИВЕН (Salvelinus fontinalis Mitch.)
Естествено обитава планинските реки на Северозападна Америка. В България е внесен през 1926г.Подчертано студенолюбив вид. Храни се с ларви на хирономиди, ручейници, ракообразни, еднодневки, дребни рибки. Движи се на малки групи близо до повърхността на водните басейни.Полови зрели са на 3-4 години.Размножава се от септември до февруари.Сивенът с охота се кръстосва с речната пъстърва, в резултат на което се получават безплодни хибриди, които заради своята красива окраска са наричани „тигрови риби“.възрастните риби най-често са с дължина до 45 cm. и маса до 2 kg.Рекорден за България сивен с дължина 56 cm. и маса 2,2 kg. е уловен в езерото Грънчар в Рила през 1981г.
Минимални размери за улов според ЗРА – 20 cm.
 
КОСТУР (Perca fluviatilis L.) 
Костурът е езерно-речна форма. У нас е широко разпространен, на много места чрез разселване.Може да обитава и полусолени води.Предпочита водоеми, обрасли с водна растителност.Храни се със зоопланктон, дънни безгръбначни, водни насекоми и риба. Активен е през цялата година.На 2-3 годишна възраст са полово зрели.Размножаването е през март-април по двойки.достига размери 60 cm. и тегло 5 kg.

Минимални размери за улов според ЗРА – 12 cm.
 

ПЛАТИКА (Abramis brama L.) 
Платиката е езерно-речна, сладководна, типично дънна стадна риба.понася и полусолени води. Разпространена е в р.Дунав и най-долните участъци на по-големите й притоци, Езерцкото и Шабленското езеро.Чрез изкуствено разселване са се оформили стабилни локални популации в яз. Искър, Овчарица, Розов кладенец и други.Преобладаваща част в храната на платиката са животинските организми( червеи, мекотели, дребни ракообразни, личинки на насекоми ), а една малка част се пада на водораслите.Полова зрялост достигат на 3-4 годишна възраст.По време на размножаването, което най-често е през май и юни, образуват брачни стада.Най-често се ловят индивиди с размери от 25 до 40 cm. и маса до 2 kg, по-рядко са тези с дължина 60-80 cm. и маса 4-6 kg, а единични екземпляри надхвърлят 10 kg.В началото на XX век в уловите са попадали и риби с маса до 16 kg.
Минимални размери за улов според ЗРА – 20 cm.
 
ШАРАН ( Cyprinus carpio L.)                 
Шаранът обитава басейни с бавнотечащи и стоящи води, богати на водна растителност и добре огрявани от слънцето.Среща се и в полусолени води, където образува полупроходни форми.Той е топлолюбива риба.Храненето, растежът и размножаването се реализират при температура на водата 18С. Шаранът е всеядна риба. В различните периоди от своето развитие той използва зоопланктон, ракообразни, мекотели, семена на висши растения, водорасли, висша подводна растителност, дребни рибки.Полово зрели са от 2-годишни мъжките до 3-4 годишна възраст женските.Размножава се от април до юни, като образува брачни двойки.Има бърз темп на растеж – 50-60 g през първата, 500 – 600 g през втората и над 1000 g третата година.В днешно време в уловите попадат риби с дължина до 150 cm. и маса 68 kg. Желан обект e за спортен риболов поради вкусовите си качества, борбеността си и непретенциозността си към природните условия.
Минимални размери за улов според ЗРА – 30 cm.
 
ЕВРОПЕЙСКИ СОМ ( Silurus glanis L.)
Разпространен е в р.Дунав и нейните притоци, в Камчия, Марица, Тунджа, Места и Струма.Изкуствено е внесен в много язовири, където са се оформили стабилни популации /Ивайловград, Студен кладенец, Тича, Овчарица и редица други/. Предпочита топлите , бавнотечащи или стоящи води, дълбоките вирове с подмоли и надеждни укрития.Сомът е активен през тъмната част от денонощието .В храната на възрастните освен себеподобни , които са проеобладаващи, присъстват още жаби, водоплаващи птици и дребни бозайници.Мъжките са полово зрели на 3, а женските на 4-годишна възраст.Размножаването е през май-юни, като за целта образуват брачни двойки.На две години масата му е 0,8 до 1,5 kg, а при тригодишните – над 3 kg. Риболов на Сом може да се практикува по няколко начина. От брега, от лодка на "влачене" и от лодка на "кльонк". Възможни за използване са, както естествени, така и изкуствени примамки...
 Минимални размери за улов според ЗРА – 65 cm.
 
РЕЧЕН КЕФАЛ (Leuciscus cephalus L .)
Кефалът е широко разпространен освен в средните течения на всички реки от Черноморския и Беломорския басейн и в по-голямата част от язовирите.предпочита реките с бистра вода, песъчливо-каменисто дъно и с по-плавно течение. Достига до пъстървовата зона или слиза понякога в долното течение на реките, стига водите им да са чисти.Младите се движат на малки стада край бреговете и близо до водната повърхност.Речният кефал е всеядна риба, но при наличие предпочита животинската храна – червеи, мекотели, попаднали по повърхността на водата насекоми.В храната на възрастните индивиди попадат дребни риби, жаби и бозайници.Полова зрялост достигат на 2-3 годишна възраст. Размножаването е от април до юни.Кефалът достига дължина 50-80 cm. и маса 2-4, в редки случаи 5-6 kg.
Минимални размери за улов според ЗРА – 22 cm.
 
ЩУКА ( Esos Lucius L. )
Разпространена е в р.Дунав, в реките Камчия, Струма, Места, Марица, Тунджа и много язовири, баластриерни водоеми и други обекти със стоящи и течащи води.Предпочита сладководните водоеми с бистри води, обрасли периферно с шавар и тръстика, които използва за укритие.Понася и слабо солени води.Типичен представител на хищните риби.Освен водни безгръбначни в храната й участват риби, жаби, водни плъхове, водоплаващи птици.Полово зрели са мъжките на 2, женските на 3-4 годишна възраст.Размножава се от февруари до началото на април. В уловите редовно попадат екземпляри с маса 5-6 килограма.Често са улавяни риби с дължина 150 cm. и маса 30-40 kg., а в някои случаи и над 60 kg.

Минимални размери за улов според ЗРА – 35 cm.
 

БЯЛ ТОЛСТОЛОБ (Hypophthalmichthys molitrix)
Белият толстолоб е сладководна риба от групата на внесените и аклиматизирани у нас „растителноядни риби“ от семейство Шаранови. Родината ѝ е Далечния изток. Тялото на белия толстолоб е странично сплеснато с голяма глава, а очите ѝ са разположени в долната ѝ част. Живее в горните слоеве на водата и се храни развиващия се там планктон. В България, белият толстолоб се размножава само изкуствено. От водоемите в Рибарската област се среща  в яз. „Въча“ и яз. „Батак“.
 
ЧЕРВЕНОПЕРКА  (Scardinius erythrophthalmus)
Червеноперката  е сладководна риба от семейство шаранови. Обект е на промишлен и спортен риболов. Почти идентичната на вид бабушка често се смята погрешно за „червеноперка“ от повечето рибари. Двата вида се чифтосват успешно. Има характерни оранжево-червеникави перки, от където идва и названието ѝ. Тялото е дълбоко. Люспите са жълтеникави. Гръбната перка е разположена далече от главата. Броят на лъчи в тази перка е 8 или 9. Устата ѝ е сплескана и сочи нагоре поради навика си да всмуква насекоми и друга храна от повърхността. Средната нормална дължина, до която достига е около 15-20 cm. Екземплярите, които достигат максимална дължина са от порядъка на 35-36 cm. Рядко може да достигне тегло от 2 kg.
 
БЯЛА РИБА (Sander lucioperca или Stizostedion lucioperca
Бялата риба е хищна сладководна риба. Активна през нощта. Живее в дълбоките води, по песъчливи и каменистите дъна. Очите са големи и отразяват повече светлина на неосветени места, като отличното зрение е приспособление за нощния лов. Храни се с малки риби, ларви и нимфи на различни насекоми, ракообразни и др. В първите години от своя живот се движи на стада и напада стада от костури, бабушки и др. Когато наедрее се отделя от стадото и ловува сама, като може да нападне себеподобни с маса до половин килограм. Прочиства водоемите от болни, наранени и неразвити риби. Избягва бедни на кислород води.
Бялата риба е ценен промишлен вид. В някои страни уловът на бяла риба съставлява 20-25% от националния улов на риба.
Минимални размери за улов според ЗРА – 45 cm.
 
БАБУШКА (Rutilus rutilus) 
Бабушката е сладководна риба от семейство шаранови, погрешно наричана още червеноперка поради това, че трудно се различава от истинската червеноперка (Scardinius erythropthalmus). Най-лесния признак, по който се отличава от червеноперката, са очите. При бабушката те са оранжево-червени, а при червеноперката - прозрачни, или в редки случаи бледо жълтеникави. У нас е обект на спортен риболов и е широко разпространена. Живее на големи популации в повечето езера, язовири и бавнотечащи реки. Тя е основна част от храната на повечето хищни риби у нас. Храни се с насекоми, червеи, мекотели, водорасли и др. Толерантна е към замърсени води и води с ниски концентрации на разтворен кислород.
Бабушката се чифтосва успешно с червеноперката и платиката(Abramis brama).
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Регистрация/Вход