П О К А Н А за набиране на заявление за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат"

Със Заповед № 04/23.01.2012 г. на Председателя на УС на МИРГ „Високи Западни Родопи“ Батак-Девин-Доспат е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие (МСР) на Рибарската област(РО)
Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ в град Девин на ул.“Руен“ №2,
всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в периода 02.02.2012 г. – 02.04.2012г.
Със Заповед № 5/16.03.2012г. срокът за приемане на проектни предложения по Местна стратегия за развитие на Рибарската област се удължава до 17.00ч. на 30.04.2012г.
Всички проекти, които МИРГ ще финансира, е необходимо да отговарят и да съответстват на стратегическите и специфични цели на разработената и одобрена МСР на РО. Проекти, чиито цели и дейности не допринасят за постигане на целите на МСР за РО (2011 – 2015), няма да бъдат подкрепяни.
 
Визия на РО „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“
 
Според одобрената МСР МИРГ цели към 2020 г. чрез реализиране и подкрепа на взаимообвързани проекти и дейности, рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ да бъде икономически развиваща се, вътрешнотериториална, високопланинска територия, специализирана в производство на пъстърва и водеща дестинация в България за улов на пъстърва на основата на синергия между:
o         устойчиво използване на уникалните природни характеристики на територията,
o         възстановяване и опазване на биоразнообразието на ихтиофауната във естествени и изкуствени водни екосистеми,
o         производство и преработка на пъстърва с добавена стойност за сектора и рибарската област
o         свързаното с това развитие на риболовен туризъм с висока добавена стойност за територията
Обща цел за периода на реализиране на МСР (2011 – 2015): Устойчиво развитие на РО чрез добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура и разнообразяване на икономическите дейностите с развитие на риболовен туризъм.
Постигането на устойчиво териториално развитие е основано на следните принципи за развитие :
         Териториален подход – в основата на процеса за развитие е територията „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”, идентифицирана и определена с висока степен на хомогенност и критична маса на ресурси за планиране и развитие;
         „Отдолу - нагоре” – овластяване на местните общности в планирането и взимането на решения за визията и принципите за устойчивото развитие на територията;
         Публично – частно партньорство – процесът на развитие е основан на балансирано взаимодействие между представителите на основните заинтересовани страни в територията, изразено чрез ефективно работеща местна инициативна рибарска група;
         Иновации – насърчава се новаторство в използването на съществуващите ресурси за конкурентноспособно развитие;
         Интегрираност – дейностите в процеса на развитие са обвързани и координирани, илюстриращи връзките между икономическите, социалните и екологичните сфери за устойчивото развитие на територията;
         Работа в мрежа – насърчава се изграждането на устойчиви връзки между хората, местните общностни групи, проекти и други територии за споделяне на опит, научаване и генериране на нови идеи за устойчиво развитие;
         Коопериране – ефективно партниране с други рибарски области за прилагане на конкретни дейности за развитие на територията в икономически, социален и екологичен аспект.
 
 
 
Стратегически цели на МСР
 
В периода до 2015 г. МСР поставя следните стратегически цели и очаква постигането на следните основни резултати:
Стратегическа цел 1:
            Сектор „Аквакултури” в РО ще използва нови и опазващи околната среда оборудване и технологии за производство, преработка и продажба на риба, които осигуряват добавяне на стойност към сектора и РО, както и подобряват вертикалните връзки и интеграцията във веригата производство-продажби
Специфични цели:
- Създаване или модернизиране на условията малки и средни предприятия за производство, преработка или продажба на риба;
- Въвеждане на нови продукти в производството, преработката или продажбата на риба
Основни измерими индикатори за постигане на целите:
          1.  Обучени хора за работа с нововъведени оборудване, техника, процеси
          2.  Осигурена заетост
Стратегическа цел 2:
            РО е развиваща се атрактивна дестинация за риболовен туризъм и специално за улов на (балканска) пъстърва, предлагаща ориентирани към потребителите туристически услуги с висока добавена стойност за територията
Специфични цели и очаквани резултати:
- Създаване или модернизиране на туристически продукти и услуги, свързани с риболовен туризъм и рибарството
- Интегриране на риболовния туризъм в РО в еко-туристически продукти и местни икономически дейности
- Осигуряване на заетост чрез риболовния туризъм
- Консумирането на рибни продукти в територията като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в РО
Основни индикатори:
           1.  Обучени хора за разработване и прилагане на нови услуги и продукти в сферата на риболовния туризъм
           2.  Осигурена заетост
 
Стратегическа цел 3:
            Подобряване на околната среда на основата на възстановяване и опазване на биоразнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми
Специфични цели:
- Риболовният туризъм в РО е интегриран в еко-туристически продукти и местното икономическо развитие и подобряване на хоризонталните връзки в сектор „Туризъм”
Основни индикатори:
           1.   Обучени - 30 души
           2.   Осигурена заетост за 23 души
 
Стратегическа цел 4:
            Развитието на РО се планира и управлява на основата на ефективно функциониращо публично-частно партньорство между трите сектора и организациите, опериращи на територията на трите общини чрез повишаване на местния организационен и човешки капацитет
Специфични цели:
- Функционираща мрежа в рамките на сектор „Рибарство” и в сектор „Туризъм”
- Екипът на МИРГ и членове на УС управляват ефективно МСР на основата на повишена компетентност
Основни индикатори:
           1.   Разработени планове – 3
           2.   Партньорства – 8
           3.   Проекти на принципа на публично-частно партньорство – 5
 
Стрaтегически теми
 
Основен акцент в подкрепяните за финансиране проектни предложения за реализиране на общата териториална стратегия МИРГ ще очаква да бъде поставян на една или повече от следните стратегически теми:
I.  Създаване на механизми за възстановяване, съхранение и развитие на биоразнообразието в ихтиофауната и специално по отношение на семейство пъстървови и балканска пъстърва. В рамките на цялата стратегия МИРГ търси да създаде, промотира и наложи „родопската пъстърва” (и по-специално балканската пъстърва) като специфичен, качествен и уникален продукт за РО. В тази връзка ще се търсят и подкрепят с финансиране дейности, свързани с нейното производство, преработка и основно с риболовния туризъм.
II.  Изграждане на общ териториален имидж на база на общи продукти и обща информационна инфраструктура. В рамките на действията си и проектите, които ще финансира, МИРГ цели да изгради имидж на територията като цялостна туристическа дестинация, която потенциалните туристи свързват с наличието на чисти язовири, възможност за риболов и други преживявания в близост до природата и възможност за интегриран и лесен достъп до информация (на едно място) за наличните възможности. МИРГ очаква интегрирането на специфични дейности за организиране и предоставяне на информацията в рамките на всеки реализиран проект свързан с възможности за туристи. В рамките на дейностите, които ще финансира и партньорствата които ще изгражда МИРГ ще се стреми да създава и утвърждава имидж на територията свързан с пъстървата както и да създава обща вътрешна идентичност в територията базирана на този специфичен ресурс.
III.  Създаване на механизми за устойчиво управление и „споделяне на собствеността”/разпределение на отговорностите относно развитието на РО и развитие на ефективни публично-частни партньорства. Във връзка с наличието на множество „участници” и „собственици” по отношение на управление и контрол на основните ресурси в територията, ще се търсят развитие на публично частни партньорства които да водят до активно управление на тези ресурси и генериране на доход за територията от ползването им.
 
Основни видове дейности, към които трябва да са насочени проектите, които МИРГ ще финансира:
1.  Добавяне на стойност към продукти от риболов и аквакултура и тяхното разнообразяване, свързани с имиджа на територията и скъсяване на пътя до продажбата им чрез технологии, които щадят околната среда – дейности и проекти за съхраняване и подобряване на производствения потенциал и добавяне на стойност за осигуряване на технологии и капацитет за преработка, съхранение, маркетинг и продажба на такива продукти.
2.  Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията – дейности за осигуряване за съоръжения и инфраструктура за съхраняване на естествения път на пъстървата, дейности за осигуряване на информация и маркетинг за възможности за риболовен туризъм, изграждане на помощна инфраструктура за добри условия за престой, транспортен и пешеходен туризъм, дейности за почистване и осигуряване на възможности за любителски риболов чрез изчистване на цъфтежа и провеждане на състезания и събития, които привличат голям брой външни посетители.
3.  Ограничаване и намаляване на замърсяване от производството на аквакултури - МИРГ ще подкрепи дейности за прилагането на технологии, свързани с пречистване с цел съхраняване на водните ресурси и биоразнообразието в тях.
4.   Разработване на специфични туристически услуги и разширяване на потреблението на продукти от риболов и акавакултури в територията от жители на територията и външни потребители - МИРГ ще финансира дейности за идентифициране и предлагане на специфична рибна кухня и разширяването на менюто в ресторанти в територията, организиране на тържище и необходимата за това инфраструктура за директна продажба.
 
Основните условия и принципи за териториално развитие, на които е необходимо да отговарят предложенията за проекти за целите на териториално устойчиво развитие на РО, са:
- Териториален подход – проектите са насочени към развитието на РО според планираните цели в МСР
- Партньорство и участие на основни заинтересовани страни
- Интегрираност на дейностите – дейностите и продуктите на проекта са обвързани с дейности и продукти реализирани по други проекти подкрепяни чрез МСР
 
Цялата информация и необходимите документи за кандидатстване може да намерите в секцията Покани и документи
 
 
Полезни документи:
23/01/2012
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход