ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1

 
 
В общините Батак, Девин и Доспат се изпълнява проект по Договор №МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020, финансирана от ЕФМДР.
 
Какво означава водено от общностите местно развитие (ВОМР)?
 
По време на програмния период 2014-2020 г. по отношение на всички европейски структурни и инвестиционни фондове ( ЕСИ фондове ) и региони ще се прилага единна методика на водено от общностите местно развитие (ВОМР) – това ще позволи на всички територии да се възползват от подкрепата на ЕС за изграждане на капацитет, местни публично-частни партньорства и стратегиите на тези партньорства, работа в мрежи и обмяна на опит.
Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес.
ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, вкл. гражданското общество и местния бизнес в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.
Основните цели на Водено от общностите местно развитие като общ подход към ЕСИ фондовете са да се опрости и да се разшири използването на ВОМР като инструмент за развитие. ВОМР ще:
● насърчава местните общности да разработват интегрирани подходи „от долу нагоре“, когато е необходимо да се реагира на териториални и местни предизвикателства, които изискват структурни промени;
изгражда капацитет на общността и ще стимулира иновациите (включително социалните иновации), предприемачеството и капацитета за промяна чрез насърчаване на развитието и откриването на неизползван потенциал в общностите и териториите;
насърчава ангажираността на общността, като засилва участието в рамките на общностите и изгражда усещане за ангажираност и участие, които могат да увеличат ефективността на политиките на ЕС;
подпомага многостепенното управление, като осигуряват начин, по който местните общности могат да участват пълноценно в изпълнението на целите на ЕС във всички области;
 
 
Прилагане на подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на територията на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“
 
На 27 юни 2017 г. МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ подписа административен договор за изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.001-0009 по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
 
Проектът е на стойност 43 917 лева и е с продължителност 5 месеца.
 
Основните дейности включени в проекта са:
1.Популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
2.Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
3.Проучвания и анализи на територията;
4.Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
5.Координация на изпълнението на подготвителните дейности;

  

  • Български
  • English

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Регистрация/Вход