Приключи оценката на постъпилите проектни предложения от първи прием на проекти по процедура BG14MFOP001-4.012 – МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.1

На 10 ноември 2019г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения от първия прием на проекти по процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.012 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ РИБАРСКИ СТОПАНСТВА И ТУРИЗМА, В ПОЛЗА НА МАЛКИ РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ”, мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности ” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (СВОМР на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“).

В рамките на първия прием по процедурата са постъпили шест проектни предложения с обща стойност 688 059,32 лева. След приключване на срока за прием на проектни предложения, определени в Условията за кандидатстване по процедурата, УС на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ определи Комисия за подбор на проектни предложения, която извърши оценка на постъпилите проекти.

След приключване на оценителния процес по този прием остава неусвоен финансов ресурс в размер на 495 875,86 лева за следващия прием. Изготвения оценителен доклад от Комисията за подбор на проектни предложения бе приет от Управителния съвет на МИРГ и на 13.11.2019 г. Сдружение „Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ публикува в ИСУН 2020 всички документи, свързани с процеса на оценка и изпрати уведомление до Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за извършената оценка.

Предстои оценка на административното съответствие и допустимостта, техническа и финансова оценка от страна на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 и подписване на тристранни договори с одобрените бенефициенти.

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения от първи прием на проекти по процедура BG14MFOP001-4.012 – МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.1
21/11/2019
  • Български
  • English

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход