ПЕТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПЪРВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.2 „ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ, С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЯХНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ РИБАРСКИ СЕЛИЩА И СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕ

На 20 март 2020 година, в 17.00 часа приключи първият прием на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.031 „ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ, С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЯХНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ РИБАРСКИ СЕЛИЩА И СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”, мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (СВОМР на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ е 530 000,00 лева, съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (СВОМР на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“).

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.
Подадени са общо 5 проектни предложения, на обща стойност 424 008,69 лева., която сума е и исканата от кандидатите безвъзмездна финансова помощ. Наличният бюджет по процедурата е 105 991,31 лева.

Оценката на постъпилите проектни предложения от страна на Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ следва да приключи в срок до 18 април 2020 г.

След като МИРГ извърши подбора на проектните предложения в рамките на своята компетентност, Управляващия орган (УО) на ПМДР провежда процедура чрез подбор на проектни предложения, която включва оценяване на всяко проектно предложение, съответно: оценка на административното съответствие и допустимостта, техническа и финансова оценка.

Обръщаме внимание, че МИРГ предвижда прехвърляне на още средства по тази мярка, но само при одобрение от страна на Управляващия орган на ПМДР.

24/03/2020
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход