КОНТАКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА МИРГ

Сдружение Местна инициативна рибарска група “Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, учредено като форма на публично-частно партньорство между представители на публичния, гражданския и частен сектори от територията на общини Батак, Девин и Доспат.

Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са:

1. Устойчиво развитие на рибарската област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“, включваща цялата територия на общините Батак, Девин и Доспат и прилежащите към нея водни обекти;

2. Планиране и прилагане на Стратегия за устойчиво развитие и подобряване качеството на живот за територията на рибарската област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“, съгласно разпоредбите на приложимите регламенти на Съвета (ЕO) и на приложимите разпоредби на българското законодателство;

3. Осигуряване на техническа и експертна помощ на всички заинтересовани страни, кандидатстващи с проекти по изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“;

4. Подобряване на териториалната конкурентоспособност на рибарската област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“;

5. Развитие на организационен капацитет и повишаване на обществената активност на територията на рибарската област за изпълнение на дейности, допринасящи за постигане целите на Сдружението;

6. Насърчаване и осигуряване на представеността, активното включването и участието на възможно по-широки кръгове членовете на общността и групи заинтересовани страни;

7.Участие в партньорски мрежи за сътрудничество по изпълнението на съвместни проекти с други МИРГ или сродни организации на регионално, национално и международно ниво.

8. Развитието на териториалното сътрудничество в рамките на всеки един от представените в СДРУЖЕНИЕТО сектори.

9. Изграждането на гражданско общество, диалог и прозрачност чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;

Членове на ОС - виж тук

Членове на УС - виж тук

Екип на МИРГ - виж тук


МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат"

E-mail: flag.rhodope@gmail.com, тел. 088 33 72 898

Адреси:

Офис на МИРГ - гр.Девин, ул. "Руен" №2

Офис на МИРГ - гр.Батак, пл. "Освобождение" №5

Офис на МИРГ - гр.Доспат, ул. "Орфей" №12

 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход