ДЕВЕТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВТОРИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.1 ПРОЦЕДУРА №BG14MFOP001-4.064 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ РИБАРСКИ СТОПАНСТВА И ТУРИЗМА, В ПОЛЗА НА МАЛКИ РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ ВЗР

На 29 октомври 2020 година, в 17.00 часа приключи втори прием на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.064 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ РИБАРСКИ СТОПАНСТВА И ТУРИЗМА, В ПОЛЗА НА МАЛКИ РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ ”, мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности ” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ (СВОМР на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“).
Подадени са общо 9 проектни предложения, на обща стойност 1 216 016,58 лева, като това е и искана от кандидатите безвъзмездна финансова помощ. Наличният бюджет по процедурата след първия прием е 678 030,08 лева.
Предстои оценката на постъпилите проектни предложения от страна на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/, която следва да приключи оценката си в срок до 25 ноември 2020 г.
След като МИРГ извърши подбора на проектните предложения в рамките на своята компетентност, Управляващия орган (УО) на ПМДР провежда процедура чрез подбор на проектни предложения, която включва оценяване на всяко проектно предложение, съответно: оценка на административното съответствие и допустимостта, техническа и финансова оценка.
Съгласно Методиката за подбор на проектни предложения по стратегията на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на бюджета по процедурата.
Обръщаме внимание, че част от проектите, които успешно са преминали подбора, но за тях няма наличен достатъчен финансов ресурс ще бъдат включени в списък с резервни проектни предложения, тъй като МИРГ предвижда прехвърляне на още средства по тази мярка, но само при одобрение от страна на Управляващия орган на ПМДР.

30/10/2020
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Регистрация/Вход