ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР

В периода 27-29 ноември 2019 г., в гр. Рибарица, се проведе среща между представителите на 9-те МИРГ с одобрени стратегии за ВОМР в РБългария, ръководителя на УО на ПМДР 2014 - 2020 г, служители на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020 г., ангажирани с изпълнението на подхода ВОМР, служители на Държавен фонд „Земеделие“ – РА (ДРА), на Звено „Сертификация на разходите по ОПРСР“ в Държавен Фонд „Земеделие“, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, Дирекция „Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет (ИСУН2020), Представители на звеното за оказване на подкрепа на FARNET – г-н Методи Методиев и представител на Европейската комисия – г-жа Моника Адамова, ГД „Морско дело и рибарство“ D2.

Работната среща беше организирана от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.(УО на ПМДР 2014-2020) с цел подпомагане дейностите на МИРГ при изпълнението на стратегиите за ВОМР.

По време на срещата бяха разгледани следните теми: обявяване на процедури за подбор на проектни предложения по одобрените стратегии за местно развитие на МИРГ – етапи; оценка на проектни предложения – създаване на оценителни сесии, етапи на оценка; нови възможности на системата ИСУН 2020; създаване, дейности и организация на Национална рибарска мрежа за България (НРМ) – управление на НРМ; проектен цикъл – административен поток, ключови фази, участници и роли, точки на подкрепа; проекти за сътрудничество - идеи, необходимост от съдействие, времеви график; текущ анализ на стратегиите на МИРГ по отношение на заложените дейности за сътрудничество.

Обсъдени бяха и мерки за подобряване на работния процес с цел осигуряване на оптимални условия за изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ.

Работна среща в гр.Рибарица
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
ВТОРИ РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА ВОМР
05/12/2019
  • Български
  • English

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Регистрация/Вход